دنیا برای قاتلینِ سردار، امن نخواهد بود+ عکس
به گزارش جنوب نیوز، یک کاربر طی توئیتی نوشت:

دنیا برای سلمان رشدی که امن نبود !!

مسلما برای قاتلینِ سردار نیز ،

امن نخواهد بود !!!

دنیا برای قاتلینِ سردار، امن نخواهد بود !+ عکس

دنیا برای قاتلینِ سردار، امن نخواهد بود !+ عکس

دنیا برای قاتلینِ سردار، امن نخواهد بود !+ عکس